Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt de nieuwe trainer van het Nederlands elftal

Verjaardagen

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Leefstijl

1
ONGEZONDE LEEFSTIJL JEUGD
AANPAKKEN BIJ
VOETBALVERENIGINGEN
Het is een steeds vaker voorkomend
probleem; een toename van overgewicht en
obesitas, specifiek bij de jonge jeugd die nog
een heel leven voor zich hebben (CBS i.s.m.
RIVM, 2016). Veel jongens in de leeftijd van 4
t/m 20 jaar kampen met overgewicht of
obesitas. In 2000 kampte 10,5% van de
jongens met overgewicht en 1,7% met
obesitas. In 2012 was dit percentage
toegenomen tot 14,2% overgewicht en
2,7% obesitas. De meest recente cijfers uit
2016 laten zien dat dit percentage opnieuw
is toegenomen tot 15,6% overgewicht en
2,8% met obesitas (CBS i.s.m. RIVM, 2016). De
ontwikkeling van overgewicht en obesitas
vormen wereldwijd een bedreiging voor de
volksgezondheid. Het is dus van belang dat
dit probleem wordt aangepakt (Kemper, et al.,
1999). Overgewicht bij jongeren hangt sterk
samen met het aantal uren lichamelijke
activiteit per week, het aantal dagen dat
men ten minste één uur beweging heeft, het
aantal dagen dat men ontbijt, de
groenteconsumptie en het rook- en
alcoholgedrag per week (E-MOVO, 2009). Deze
factoren zijn terug te zien in de leefstijl en
worden leefstijlfactoren genoemd.
Bij een gezonde leefstijl spelen volgens het
Rijksinstituut van Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) de volgende leefstijlfactoren
een belangrijke rol: Bewegen, Roken,
Alcohol en Voeding, de zogenoemde BRAVfactoren
(RIVM, 2012). De huidige stand van
zaken wat betreft de BRAV-factoren is niet
ongunstig maar er valt zeker
gezondheidswinst te behalen. 24,5% van de
jongeren in de leeftijdscategorie 12 t/m 17
jaar beweegt voldoende (CBS). Daarnaast
rookt 3,6% dagelijks en heeft 48,1% ooit
1 Verhoogd cholesterolgehalte
alcohol gedronken (Trimbos-instituut i.s.m.
RIVM, 2015). Op het gebied van voeding
wordt er in de leeftijdscategorie 7 t/m 17
jaar gemiddeld 84 gram groenten en 75
gram fruit per dag gegeten, waarvoor de
aanbevolen hoeveelheden 200 gram zijn.
Daarnaast ontbijt 80% van de kinderen van
12 t/m 18 jaar dagelijks (VCP, 2010) (Zklauw, et
al., 2013).
Een langdurig ongezonde leefstijl kan
resulteren in overgewicht of obesitas.
Kinderen met overgewicht hebben een
grotere kans op gezondheidsproblemen
zoals diabetes, hart- en vaatziekten,
glucose-intolerantie, verhoogde bloeddruk
en hypercholesterolemie1 (Sherry & Dietz,
2004) (Freedman, et al., 1999). Wanneer een kind
vanaf jongere leeftijd obesitas heeft zal het
op latere leeftijd een hoger risico op harten
vaatziekten hebben en zijn de
gezondheidsgevolgen extra groot.
Daarnaast hebben kinderen met
overgewicht vaak te maken met
stigmatisering. Op latere leeftijd is de kans
op een lagere zelfwaardering en daarmee
samenhangende psychosociale problemen
groter (Strauss, 2000). Belangrijk is dus dat er
wordt ingezet op preventie van een
ongezonde leefstijl bij kinderen zodat deze
kinderen een gezonde(re) toekomst
tegemoet gaan.
Bij voetbalvereniging GRC Groningen heeft
van september 2017 tot en met januari
2018 een onderzoek plaatsgevonden naar
het vergroten van het bewustzijn van een
gezonde leefstijl bij jeugdvoetballers. Het
bewustzijn van een bepaald gedrag maakt
onderdeel uit van de houding die een
persoon heeft ten opzichte van dat bepaalde
gedrag (attitude). Omdat attitude beter te
meten is dan bewustzijn is wordt er in dit
onderzoek naar de attitude ten aanzien van
2
een gezonde leefstijl gekeken. Uit
verschillende studies blijkt dat het
monitoren van gedrag een positieve invloed
heeft op het bewustzijn (Lubans, et al., 2009)
(Casperson, et al., 2016). Bij het monitoren van
gedrag kan er aan verschillende dingen
gedacht worden; het bijhouden van een
voedingsdagboek, een stappenteller, het
afnemen van fitheidstesten, et cetera. In het
onderzoek bij GRC Groningen is er gebruik
gemaakt van de afname van verschillende
fitheidstesten gericht op cardiovasculaire
conditie, kracht en
lichaamssamenstellingen. Over een periode
van acht weken hebben er bij drie
onderzoeksgroepen een nul- en eindmeting
plaatsgevonden. Het meetinstrument dat
hierbij gebruikt werd was een enquête
waarmee de leefstijl van de sporters in
kaart werd gebracht en de houding
(attitude) ten aanzien van een gezonde
leefstijl. Twee onderzoeksgroepen hebben
tussen de nul- en eindmeting drie
fitheidsmetingen gehad. Bij één van deze
twee onderzoeksgroepen is er aanvullend
een bijeenkomst voor ouders/verzorgers
georganiseerd om te kijken of dit meer
effect zou hebben. De derde
onderzoeksgroep diende als controlegroep.
Uit de resultaten van het onderzoek kan
geconcludeerd worden dat de houding
(attitude) ten aanzien van een gezonde
leefstijl positief is veranderd bij alle
onderzoekspopulaties mits de afgenomen
enquête ook als “monitor” beschouwd
wordt. Er zal echter wel vervolgonderzoek
gedaan moet worden naar het effect op
lange(re) termijn waarbij er zorgvuldig
gekeken moet worden naar de manier van
“monitoren”. In de leefstijl zijn
veranderingen te zien maar deze zijn
beperkt en hier is geen eenduidige lijn in te
zien. Hiervoor zijn verschillende
verklaringen te vinden. Het betrekken van
ouders/verzorgers heeft geen aantoonbare
invloed gehad op de houding (attitude) ten
aanzien van een gezonde leefstijl.
De voetbalvereniging anno 2018 vervult
veel meer dan alleen de rol als
sportaanbieder. Het vervult daarnaast nog
tal van andere taken die een belangrijke
maatschappelijke rol hebben. Uit een
onderzoek naar de kracht van voetbal is
gebleken dat voetbal op een aantal vlakken
een bijdrage levert aan de maatschappij
(PricewaterhouseCoopers, 2015) (Briene, et al.,
2005). Allereerst draagt voetbal bij aan de
algemene gezondheid van de maatschappij.
Het is goed voor de fysieke en mentale
gezondheid (Hildebrandt, et al., 2007). Het blijkt
daarnaast dat het actief beoefenen van
sport en van voetbal, ondanks een relatief
hoog percentage blessures onder de
beoefenaren, leidt tot minder ziekteverzuim
(Kenniscentrum sport, 2017). Ook blijkt dat nietsporters
gemiddeld meer klachten hebben
over hun gezondheid, psychosomatiek,
lichamelijke beperkingen, langdurige
aandoeningen en een lager psychosociaal
welbevinden (Hildebrandt, et al., 2007).
Daarnaast heeft voetbal en verbindende
factor. Voetbal verbindt alle lagen van de
maatschappij: allochtoon en autochtoon,
jong en oud en arm en rijk. Dit zorgt voor
een positievere beeldvorming van, en meer
begrip tussen, de verschillende etnische
groepen in de samenleving. Ook draagt het
bij aan de vorming van de maatschappij. Zo
helpt voetbal bij de opvoeding en
ontwikkeling van het kind. Door te
voetballen leert het kind omgaan met winst
en verlies, gezag en het nemen van
verantwoordelijkheid. Voetbal is ook een
sport waarbij doorzettingsvermogen,
discipline en samenwerking erg belangrijke
waarden zijn (PricewaterhouseCoopers, 2015). De
sportvereniging is dus erg belangrijk in de
samenleving, het draagt bij aan de
maatschappelijke gezondheid, verbindt de
verschillende lagen in de maatschappij en
3
heeft een aandeel in de vorming van de
maatschappij.
Dus dit is een oproep aan alle
voetbalverenigingen: Zet je net als GRC
Groningen in voor een gezonde leefstijl bij
de leden en draag op deze manier een
steentje bij aan het maatschappelijke
probleem van een ongezonde leefstijl bij de
jeugd!
M.L. Vos
22-01-2018

donderdag 1 februari 2018

Terug naar de voorpagina

Share |

Hoofdsponsor

Voetbalkamp

Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat