Logo GRC

Ook lid worden?

Poll

Wie wordt er kampioen van de Eredivisie

Contact met GRC Groningen

Sportpark Corpus den Hoorn
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR GRONINGEN
Telefoon: 050 - 52 60 649

Nieuw Elan

Bestuur omarmt Nieuw Elan

Het bestuur van GRC Groningen was bijna voltallig aanwezig bij de vergadering van de projectgroep Nieuw Elan op donderdag 2 april. Niet omdat  2 april de 113e verjaardag van GRC was, maar het visiedocument van de projectgroep nadert zijn voltooiing.De opvattingen binnen de projectgroep moeten natuurlijk wel in de eerste plaats door het bestuur worden gedeeld in grote lijn. En waar het niet geheel aansluit, kan er nog worden bijgeschaafd. 

Bestuur en projectgroep voerden een constructieve discussie over de visie van de projectgroep het document in het algemeen en de verschillende beleidsonderdelen in het bijzonder.

Maar een doielstelling van Nieuw Elan is ook dat meer mensen bij GRC gaan meedenken in de verschillende processen waar we mee te maken hebben en er volgens ook actief uitvoering aan geven. 

In deze vergadering kwamen de laatste beleidsonderdelen aan bod zoals communicatie, participatie, technische organisatie incl. jeugdbeleid en marketing.

Het slotdocument wordt eind juni geproduceerd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Slotrapportage

De projectgroep Nieuw Elan werkt aan de samenvatting van het visiedocument 'GRC Groningen, een nieuw elan'. In de vergadering van afgelopen donderdag 19 februari kwamen de eerste stukken daarvan op tafel. Op de eerstvolgende vergadering van DONDERDAG 2 APRIL zal het slotrapport  volgens verwachting vrijwel afgerond kunnen worden 

Dat slotrapport is een meer praktische samenvatting van het omvangrijke basisdocument, waarin het gaat om meer visie over het algemene reilen en zeilen van een moderne sportvereniging.  Voor GRC komt daar nog eens bij dat de multifunctionele clubaccommodatie letterlijk en figuurlijk centraal staat op het sportpark Corpus den Hoorn. De exploitatie daarvan gaat veel verder dan alleen maar als clubhuis voor een voetbalvereniging.

Vooruitlopend op dit alles is al een aantal zaken aangepakt en in ontwikkeling. Dat hoeft niet te wachten - en dat kon ook niet - tot er eerst beleid is. Maar uiteindelijk moeten beleid en praktijk wel bij elkaar komen. Het laatste blijkt altijd weer een lastig proces. Maar de vereniging heeft zich hier duidelijk achter gesteld en gaat daar dus voor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

'GRC Groningen, een nieuw elan'

Bij GRC Groningen doet zich momenteel een aantal ontwikkelingsprocessen voor. Dat gebeurt onder de titel 'GRC Groningen. een nieuw elan'. Een brede projectgroep is daar al ruim een jaar mee bezig. De Algemene Leden Vergadering schaarde zich in oktober achter het toen gepresenteerde document. Daar wordt nu een hanteerbare versie van gemaakt en daar gaat de club mee aan de slag.

In het rapport gaat het er vooral om een visie, een grondslag vast te stellen die als leidraad dient hoe we het met elkaar willen doen. Hoe organiseren we het en wat betekent dat bijvoorbeeld financieel. Het betreft daarbij zo'n beetje alle disciplines binnen de vereniging.

We zijn in de eerste plaats een voetbalvereniging en dus ligt het accent op ons technisch beleid. Zo doet het aloude TO (Technisch Overleg) als beleidsorgaan  zijn herintrede. Vanuit dat TO gaan voetbalvisie en bijbehorende organisatie zich uitvloeien binnen de vereniging.

Maar om dat voetbalproduct op een hoger plan te brengen (en te houden), komt er natuurlijk veel meer te kijken. Als de totale cluborganisatie niet meegroeit, de financien niet meegewogen worden, de blik naar buiten achterwege blijft, dan blijft zo'n proces hangen.

Zeker waar GRC Groningen zo langzamerhand een organisatie is geworden die boven de voetbalclub uitstijgt. Dat heeft te maken met het multifunctionele gebouw waar GRC sinds begin 2011 over beschikt. Vooral financieel, maar ook strategisch is dat gebouw van groot belang.

Nieuw Elan komt uiteraard niet met een totaal ander verenigingsbeeld. GRC Groningen bestaat al bijna 115 jaar. Het heeft een trotse historie van een prima club die altijd is gebaseerd op degelijkheid. Dat dient als basis voor het nu in gang gezette proces.

In deze rubriek Nieuw Elan op onze website komt alle informatie te staan over de inhoud van Nieuw Elan, wie daar mee bezig zijn en de verschillende ontwikkelingen.

Hoofdsponsor


Hummel
Deficare
Ron Haas
Deficare
Foox
Bloemsma Bloemen en fruit
totally in Shape
Amstel Bier
SKSG
Sportmaat