• Jeugdbeleidsplan 2023 - 2027

  Aanleiding jeugdbeleidsplan 2023 - 2027

  Het vorige jeugdbeleidsplan dateert alweer uit 2015. Sindsdien is er veel veranderd in het voetbal en bij GRC. Daarom hebben de Technische Commissie en de Jeugdcommissie het initiatief genomen een nieuw jeugdbeleidsplan te ontwikkelen voor de periode 2023 tot en met 2027.

  Dit document begint met de uitgangspunten en de visie van GRC ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugdafdeling en daarmee van GRC zelf. Deze uitgangspunten en doelstellingen zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in het jeugdvoetbalen de visie van betrokkenen vanuit de Technische commissie en de Jeugdcommissie.

  Disclaimer:

  Voor het technische beleid: bij onduidelijkheden of andere voorkomende gevallen beslissen de jeugdcommissie en de technische commissie.

  Opgesteld door:

  Jeugdcommissie GRC Groningen

  Technische Commissie GRC Groningen,

  Eindredactie  Bert van Putten

   

  1 Uitgangspunten jeugdbeleidsplan GRC 

  GRC Groningen (GVV`Royal`Combinatie Groningen) is een van de oudste voetbalclubs van Groningen met een koninklijke onderscheiding en wil deze historie verankeren in haar huidige en toekomstige identiteit. Het jeugdbeleidsplan maakt daar een essentieel onderdeel van uit: de jeugd bepaalt de toekomst van de club. GRC is de eerste clubkeuze voor liefhebbers van voetbal woonachtig in het zuidelijk deel van de stad Groningen in en rondom de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Piccardthof en Ter Borch. GRC profileert zich nadrukkelijk met haar moderne faciliteiten en identiteit. De diversiteit in achtergrond van de leden is terug te zien in de samenstelling van teams en in de verschillende commissies en besturen.

  De basis voor het jeugdbeleidsplan van GRC Groningen is een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen het kader voor het plan en ontwikkelingen rondom de jeugd worden getoetst aan deze uitgangspunten.

  1. Goede sfeer, plezier en voetballen staat centraal voor GRC en voor de (jeugd)leden van GRC.

  GRC is een sociale en inclusieve voetbalclub waar voetbalplezier en ontwikkeling hoog in het vaandel staat: iedereen is welkom bij de club en we willen graag dat (jeugd)leden en ouders zich thuis voelen bij GRC. Daarbij geldt in de jeugd dat prestatie niet het hoofddoel is. Dit betekent niet dat we geen ambitie hebben, maar dat we ernaar streven dat elke voetballer zich op het eigen niveau kan ontwikkelen en plezier beleeft in het voetbal. We gaan met elkaar om volgens de gedragsregels die GRC heeft vastgesteld. Deze zijn te vinden op Gedragsregels | GRC Groningen. Daarnaast wil GRC een inclusieve vereniging zijn. Dit betekent dat elk lid ongeacht geloof, afkomst of geaardheid welkom is en zich welkom voelt bij GRC.

  2. We streven naar teams waarbij de voetballers die van hetzelfde niveau zijn bij elkaar in 1 team komen en zo op hun eigen niveau uitgedaagd worden. Voetballers spelen en ontwikkelen zich in een team waarbij de spelers dus van zoveel mogelijk gelijk niveau zijn. Alle spelers hebben in principe evenveel recht op speeltijd.

  Een evenwichtig samengesteld team komt dan in een gelijkwaardige competitie, zodat er wedstrijden gewonnen en verloren kunnen worden. De teamindex van de KNVB is hierin leidend voor in welke klasse een team uitkomt. Door wedstrijden op een passend niveau te spelen kunnen spelers en het team zich verder ontwikkelen. De ambitie is, op welk niveau een team ook speelt, altijd het beste uit het team te halen, en ervoor te zorgen dat spelers met plezier naar de trainingen en wedstrijden gaan. 

  Dit geldt wel binnen de beperkingen in de aantallen die er zijn per leeftijdscategorie. Met de indeling op leeftijdscategorie wordt het soms lastiger de teams in te delen met spelers die ongeveer even goed kunnen voetballen. Daar hebben wij als GRC, net als andere clubs mee te maken. Zijn er in één leeftijdsgroep bijvoorbeeld slechts genoeg spelers voor 1 team, dan geldt dat elke speler van dat team in principe over het seizoen heen evenveel voetbalt. De ambitie is ook in een dergelijk geval altijd om het beste uit het team te halen, dat spelers zich ontwikkelen en dat spelers met plezier naar de trainingen en wedstrijden gaan.

  Zoals gezegd, krijgen alle spelers in principe evenveel speeltijd over het jaar heen. Er kunnen uitzonderingen hierop zijn. Zo kan de inzet van spelers en de mate waarin men zich aan regels houdt ook van invloed zijn op de speeltijd.

  3. Een leven lang lid van GRC

  We willen zoveel mogelijk doorstroom van de jeugd naar de senioren. We geloven erin dat als we in de jeugd zorgen voor clubbinding, spelers lid blijven van GRC. Daarvoor moeten we een aantrekkelijke club zijn voor alle leeftijdscategorieën. Dat betekent dat men een heel leven lang kan voetballen bij GRC: van jeugd naar senioren, 35+, 45+ en all stars voetbal.

   

  2. Doelstellingen Jeugdbeleidsplan

  In de periode 2023 – 2027 streven we de volgende doelstellingen na.

   

  Jeugdspelers dienen zich binnen GRC zo goed mogelijk te ontwikkelen, passend bij het niveau van ieder kind.

  Door het seizoen heen wordt er volgens bepaalde standaarden getraind op basis van een uniforme trainingsmethode. Elk team krijgt een vergelijkbaar trainingsaanbod, afhankelijk van leeftijd en niveau. Alle jeugdteams vanaf de O8 krijgen daarbij de mogelijkheid om 2 keer per week te trainen. De verdere uitwerking is terug te vinden in het Technisch voetbalplan.

   

  Streven naar meidenvoetbal

  We willen meidenvoetbal gaan realiseren in de komende jaren. Samen met Velocitas zetten we de eerste stappen zodat we in 2025 volwaardige meidenteams hebben vanaf de leeftijd O14/O15. Dit past bij het streven leden zo lang mogelijk te binden aan GRC. In de doorstroom willen we ook voor de senioren een vrouwenteam op gaan zetten.

   

  Opbouw van de teams vanuit de piramide

  Voor een goede opbouw van de jeugdopleiding is het noodzakelijk een duidelijke piramide te hebben in de opbouw. Om de indeling op het juiste niveau voor spelers waar te kunnen maken en uit te gaan van minimaal 2 teams O19 streven we naar de volgende opbouw in het aantal teams:

   

  Leeftijd

  Aantal teams (spelers)

  O19

  JO19: 2 (32) + MO20 (15)

  O17

  JO17 3 (48) + MO17(15)

  O15

  2 (32)

  O14

  2 (32)

  O13

  3 (45)

  O12

  4 (40)

  O11

  4 (42)

  O10

  5 (42)

  O9

  5 (40)

  O8

  5 (40)

  O7

  50 spelers

  Totaal

  473

   

  We streven dus naar een jeugdopleiding van ruim 470 spelers inclusief 2 meidenteams. Op dat moment kunnen we door de hele jeugd heen teams samenstellen waarin elke voetballer zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. De hoeveelheid teams is wel een uitdaging qua ruimte op het sportpark.

   

  De O7 is de basis

  Voor de O7 formuleren we een eigen doelstelling, omdat dit een bijzondere categorie is. Ouders en kinderen maken voor het eerst kennis met voetbal als sport en kennen wellicht niet het reilen en zeilen op een voetbalclub. Voor de spelers streven we naar betrouwbare trainingen, die leuk en speels zijn ingericht op deze leeftijdscategorie.

  Daarnaast verwachten we van ouders een actieve participatie bij de trainingen. We verwachten van ze dat ze actief worden binnen de club of dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de trainingen. Juist bij deze leeftijdsgroep is er veel ondersteuning nodig vanuit ouders. Indien mogelijk levert GRC ook (vaak wat jongere) jeugdtrainers. Maar de O7 is voor hen soms een lastige leeftijdsgroep. Ondersteuning van ouders blijft altijd noodzakelijk.

   

  Het instroombeleid

  Bij het instroombeleid gaat het om leden die van onder in de piramide lid worden als nieuw lid, maar ook om (zij-)instroom: jeugdleden die van een andere club komen en zich aanmelden bij GRC. Bij een tijdige aanmelding kan de speler meegenomen worden in de teamindelingsprocedure. Na 15 juni (overschrijvingsdatum KNVB) is er geen garantie dat een speler in een team komt. We doen wel ons uiterste best om alle nieuwe leden de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten als  trainingslid en indien mogelijk in te delen bij een passend team. Het kan helaas voorkomen dat er geen mogelijkheden meer zijn om mee te trainen of dat er een plek is in een team. Op dat moment komt de speler op de wachtlijst. Dit is een beslissing van de club (Jeugdcommissie).

   

  We verwachten van alle ouders dat ze participeren: als vrijwilliger, in het team etc. Bij de aanmelding krijgen de ouders de keuze hoe ze willen participeren. Het maakt hierbij niet uit in welke leeftijdscategorie de speler instroomt.

   

  Scheidsrechters / spelbegeleiders

  Bij de jeugdteams tot O12 zijn er spelleiders. De spelleider wordt door de teams zelf geleverd. Voor de teams O13-O19 dient er bij thuiswedstrijden een scheidsrechter te worden geleverd en bij elke wedstijd een grensrechter. GRC heeft te weinig verenigingsscheidsrechters, daarom is een actieve rol van ouders tijdens de wedstrijden noodzakelijk: om te fluiten en ook om te vlaggen. Daarnaast willen we jeugdspelers gaan opleiden tot scheidsrechter.

   

  Zoveel mogelijk trainers komen uit de club

  Trainers worden aangesteld door de technische commissie. We streven naar zoveel mogelijk trainers uit de club zelf. Dit kunnen jeugdspelers zijn, maar ook ouders.

  Belangrijk voor trainers is dat ze de normen en waarden van GRC uitdragen: daarbij gaat het om inclusiviteit en de gedragsregels van GRC. Ook de aanvullende afspraken die vanuit het technisch beleid worden gemaakt, vallen hieronder. 

   

  GRC wil werken met enthousiaste, loyale trainers die zich houden aan de trainingsopzet van GRC. Trainers werken met plezier met het team en laten de spelers ontwikkelen ongeacht het niveau en de kwaliteit van het team. Elk team krijgt op deze manier dezelfde trainingen aangeboden.

   

  Keepersbeleid

  In de jongere teams tot het moment dat ze op een groot veld gaan spelen (in de O13) is er in principe geen vaste keeper en wordt er gerouleerd. We vinden het belangrijk dat jonge leden aan alle aspecten van het spel kunnen proeven en het is belangrijk dat onze toekomstige keepers ook hun voetbalvaardigheden ontwikkelen. Het kan wel zijn dat spelers een voorkeur krijgen voor keepen op jonge leeftijd en zich daar verder in willen ontwikkelen. Daar willen wij ze wel de ruimte voor bieden naast de reguliere training. Vanaf de O9 kunnen keepers zich aanmelden voor de keeperstraining. De keeperstraining duurt indien mogelijk 1 uur per leeftijdsgroep, waarbij er een onderscheid is tussen de onderbouw en de bovenbouw.

  Vanaf het moment dat een team op een heel veld gaat voetballen gaan we uit van 1 keeper per team. Het is van belang hier tijdig op te anticiperen in de seizoenen (O11/O12) voorafgaande aan de stap naar heel veld (O13).

  Een financieel gezonde jeugdopleiding met hulp van sponsors

  GRC moedigt de sponsoring van de jeugdopleiding aan. Sponsoring is financieel belangrijk, maar vergroot ook de uitstraling en eenheid van teams bij GRC. Bij voorkeur wordt de jeugdopleiding als geheel gesteund, maar sponsoring van individuele teams kan ook. Met de inkomsten worden algemene zaken voor de jeugd bekostigd, dan wel gesteund, bijvoorbeeld voetbalkamp, Sinterklaas, extra trainingsmateriaal etc.  Voor de sponsoring zijn regels opgesteld. Op de website van GRC staat hierover de laatste informatie.

   

  3. Teamindelingsbeleid GRC

   

  We streven naar een duidelijke procedure rond de teamindeling. Op voorhand is duidelijk hoe de procedure loopt, wat spelers en ouders kunnen verwachten, wanneer welke communicatie plaatsvindt en wie waar verantwoordelijk voor is. Hierbij baseren we ons op de ervaringen van de laatste jaren, de veranderingen in het voetbal die door de KNVB zijn doorgevoerd (denk aan het niet meer bijhouden van de competitiestanden tot en met de O10, een competitie in verschillende fasen per jaar) en natuurlijk de uitgangspunten van dit jeugdbeleidsplan.

   

  Taakverdeling en rollen

  De taakverdeling en rollen in het proces zijn als volgt:

  • Technische commissie: heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt het definitieve besluit als trainers, leiders en leeftijdscoördinatoren er niet uitkomen. Bewaakt de kwalitatieve indeling van de teams.
  • Leeftijdscoördinatoren: bewaken het sociale aspect van de teamindeling, zijn aanspreekpunt voor ouders bij vragen.
  • Trainers: stellen in een tweetal rondes de voorlopige teamindeling op. Beoordelen gezamenlijk bij twijfel door bv wedstrijden of trainingen bezoeken.
  • Leiders/ coaches: hebben een adviserende rol.

   

  Uitgangspunten teamindelingsbeleid

  De uitgangspunten van de teamindeling zijn:

  1. Zo objectief mogelijk: de indeling wordt zo objectief mogelijk gemaakt en met een duidelijke onderbouwing van de gemaakte keuzes.
  2. Goede communicatie: naar ouders, trainers en natuurlijk de spelers. Door de uitgangspunten, de procedure en de communicatiemomenten duidelijk te beschrijven geeft dit alle jeugdleden en ouders meer duidelijkheid.
  3. Uitgangspunt voor de teamindeling is dat elke speler in zijn eigen leeftijdscategorie speelt. Hierin volgen we de leeftijdsindeling die de KNVB hanteert, namelijk het geboortejaar. Hiervan kan worden afgeweken zoals beschreven in de uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan, namelijk als de aantallen per leeftijdscategorie niet goed uitkomen. Dit gebeurt in afstemming met desbetreffende ouders/kinderen.

  Ook kan er dispensatie wordt verleend. Als er dispensatie wordt verleend, is dat in overleg met de speler en de ouders en geldt dat voor één seizoen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend: elk jaar bekijken we opnieuw de teamindeling op basis van geboortejaar.

  1. In de onderbouw tot en met de O12 is naast de kwaliteit ook het sociale aspect van teams van belang. Daarbij geldt dat in de jongste leeftijdscategorieën (O7 en O8) de sociale factor zwaarder weegt. Vanaf de O9 en ouder in de onderbouw wegen het niveau en de inzet steeds zwaarder en wordt de sociale factor minder belangrijk. Vanaf de O13 (middelbare school) is de indeling in principe op kwaliteit en inzet. Er wordt niet ingedeeld op basis van positie in het veld met uitzondering van de keeper.

   

  1. Spelers komen in een team dat past bij het niveau van de speler. Dit kan leiden tot teleurstelling bij spelers als ze verwacht hadden in een hoger team terecht te komen. Daarom verwachten we als GRC van ouders dat ze kinderen daarop voorbereiden en het vooraf bespreken met hun kind.

   

  1. Gedurende het seizoen worden er geen uitspraken gedaan over in welk team een speler het volgende seizoen terecht komt. Niemand kan daar een toezegging over doen of beloftes maken: dat geldt voor trainers, leiders en andere betrokkenen. Ook bij een aanmelding wordt geen toezegging gedaan in welk team een speler komt. Niemand kan zich dan ook beroepen op toezeggingen die worden gedaan.

   

  1. Bij de voorlopige indeling voor de bovenbouw geldt dat als er meer teams in één leeftijdscategorie zijn de lagere teams in eerste instantie meer spelers ingedeeld krijgen dan de hogere teams. De gedachte erachter is dat er spelers nog kunnen worden doorgeschoven naar het hogere team. Na de bekendmaking van de voorlopige teamindeling is andersom (van hoog naar laag) niet wenselijk.

   

  Procedure teamindeling

  Voor de teamindeling geldt de volgende procedure:

  1. Inventarisatie teams voor volgend seizoen (december / januari).

  De eerste stap is een inventarisatie maken van hoeveel teams per leeftijdscategorie er volgend seizoen zijn.

   

  1. Evaluatie door trainers en eerste conceptindeling (februari).
   In deze ronde wordt de eerste evaluatie en conceptindeling door de trainers gedaan. Zij evalueren de spelers tijdens trainingen en zo mogelijk ook tijdens wedstrijden en maken een inschatting welk team/niveau het meest passend is voor de speler in kwestie. Hierbij wordt gekeken naar de basisvaardigheden die per leeftijdscategorie gelden en de ontwikkeling die de speler laat zien. Dit is beschreven in het technisch beleid. Ook inzet en opkomst bij trainingen en wedstrijden wordt hierin meegenomen. Achter elke speler wordt een toelichting gegeven waarom de indeling is zoals die is. 
  2. Indelingsavond trainers, leeftijdscoördinatoren en technische commissie (maart): Voor de onderbouw en bovenbouw volgt er na de eerste indeling door de trainers een indelingsavond waarbij de leeftijdscoördinatoren en technische commissie worden uitgenodigd. Zij beoordelen de voorlopige indeling. De leeftijdscoördinatoren kijken daarbij ook naar het sociale aspect van de teams. De technische commissie is aanwezig om het indelingsproces te volgen. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de teamindeling.
  3. De leeftijdscoördinatoren gaan bij de leiders polsen of er spelers zijn die het lidmaatschap gaan opzeggen. Dit gaat niet via een generieke mail of app, maar wordt zoveel mogelijk individueel uitgevraagd onder spelers/ ouders.
  4. Scoutingsronde: (maart/ april).  De scoutingsronde is een optioneel element in de indelingsprocedure. Spelers waar de meeste twijfel over is kunnen tijdens wedstrijden worden beoordeeld door trainers en leden van de technische commissie. Deze stap wordt niet standaard gedaan en alleen in echte twijfelgevallen.
  5. Checkronde trainers en leeftijdscoördinatoren (eerste helft mei). In de eerste 2 weken van mei worden de bovenstaande stappen nogmaals herhaald op basis van de eerste indeling die is gemaakt. Met de voorlopige indeling als uitgangspunt en met de mutaties die dan bekend zijn c.q. verwacht worden. Hieruit volgt een nieuwe voorlopige indeling. Opnieuw wordt in een nieuwe kolom achter elke speler een toelichting gegeven waarom de indeling is zoals die is.
  6. Indelingsavond met leiders/ coaches (eind mei). Voor de onderbouw en bovenbouw volgt er eind mei een indelingsavond waarbij de leeftijdscoördinatoren, technische commissie en de leiders/ coaches van de teams aanwezig zijn. Zij beoordelen de indeling en kijken daarbij ook naar het sociale aspect van de teams. Voor de bovenbouwteams geldt dit alleen voor de teams waarbij een leider actief is. De leeftijdscoördinatoren bemiddelen bij discussies op de indelingsavonden. De leiders/ coaches krijgen een adviserende stem over de indeling. De adviezen en suggesties worden genoteerd en meegenomen. Uiteindelijk besluiten de jeugd en technische commissie over de definitieve voorlopige indeling. 
  7. Bekend maken voorlopige teamindeling (half juni).
   De teamindeling wordt per mail bekend gemaakt rond half juni.  In de mail wordt aangegeven dat er bij vragen contact opgenomen kan worden met leeftijdscoördinator. 
  8. Definitieve teamindeling (begin juli)
   De definitieve indeling wordt per mail bekend gemaakt. Deze teams worden ingedeeld in sportlink zodat de KNVB de beker- en competitie indeling kan maken. Spelers die voor 31 mei zich aanmelden, kunnen nog worden meegenomen in de teamindeling mits ze meetrainen in de periode erna. Spelers die na het bekend maken van de voorlopige teamindeling en / of gedurende het seizoen zich aanmelden bij GRC worden geplaatst bij de teams waar ruimte is. Zij kunnen geen aanspraak maken op een bepaald team. De leeftijdscoördinator is hierbij degene die bepaalt.

   

  Trainingen gedurende de periode einde competitie en einde seizoen

  Na de laatste competitieronde trainen de spelers nog in de oude teams. Na het bekendmaken van de teamindeling wordt er getraind in de nieuwe teams. Hierbij is het uitgangspunt dat elk nieuw team ook training krijgt. Mocht er in een leeftijdscategorie geen trainer voor een bepaald team zijn, dan traint dit team mee met de andere teams in de leeftijdscategorie. Dit wordt gedaan tot aan het einde van de trainingen voor de zomervakantie. Alle teams en alle spelers krijgen hiermee altijd training. Hiermee willen we voorkomen dat de hoogste teams wel training krijgen en de lagere teams niet. 

  Let op: de weken tussen het bekend maken van de teamindeling en de afloop van de competitie kunnen nog gebruikt worden om nieuwe spelers in te passen of om de laatste twijfels weg te nemen. Deze periode is geen selectietraining!

   

  Gedurende het seizoen

  Gedurende het seizoen voeren we alleen wijzigingen door met goedvinden van speler zelf, leiders en trainers van het eigen team en het andere team. De wijzigingen vinden plaats na fase 2 van de competitie.

 • Aanleiding jeugdbeleidsplan 2023 - 2027

  Het vorige jeugdbeleidsplan dateert alweer uit 2015. Sindsdien is er veel veranderd in het voetbal en bij GRC. Daarom hebben de Technische Commissie en de Jeugdcommissie het initiatief genomen een nieuw jeugdbeleidsplan te ontwikkelen voor de periode 2023 tot en met 2027.

  Dit document begint met de uitgangspunten en de visie van GRC ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugdafdeling en daarmee van GRC zelf. Deze uitgangspunten en doelstellingen zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in het jeugdvoetbalen de visie van betrokkenen vanuit de Technische commissie en de Jeugdcommissie.

  Disclaimer:

  Voor het technische beleid: bij onduidelijkheden of andere voorkomende gevallen beslissen de jeugdcommissie en de technische commissie.

  Opgesteld door:

  Jeugdcommissie GRC Groningen

  Technische Commissie GRC Groningen,

  Eindredactie  Bert van Putten

   

  1 Uitgangspunten jeugdbeleidsplan GRC

  GRC Groningen (GVV`Royal`Combinatie Groningen) is een van de oudste voetbalclubs van Groningen met een koninklijke onderscheiding en wil deze historie verankeren in haar huidige en toekomstige identiteit. Het jeugdbeleidsplan maakt daar een essentieel onderdeel van uit: de jeugd bepaalt de toekomst van de club. GRC is de eerste clubkeuze voor liefhebbers van voetbal woonachtig in het zuidelijk deel van de stad Groningen in en rondom de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Piccardthof en Ter Borch. GRC profileert zich nadrukkelijk met haar moderne faciliteiten en identiteit. De diversiteit in achtergrond van de leden is terug te zien in de samenstelling van teams en in de verschillende commissies en besturen.

  De basis voor het jeugdbeleidsplan van GRC Groningen is een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen het kader voor het plan en ontwikkelingen rondom de jeugd worden getoetst aan deze uitgangspunten.

  1. Goede sfeer, plezier en voetballen staat centraal voor GRC en voor de (jeugd)leden van GRC.

  GRC is een sociale en inclusieve voetbalclub waar voetbalplezier en ontwikkeling hoog in het vaandel staat: iedereen is welkom bij de club en we willen graag dat (jeugd)leden en ouders zich thuis voelen bij GRC. Daarbij geldt in de jeugd dat prestatie niet het hoofddoel is. Dit betekent niet dat we geen ambitie hebben, maar dat we ernaar streven dat elke voetballer zich op het eigen niveau kan ontwikkelen en plezier beleeft in het voetbal. We gaan met elkaar om volgens de gedragsregels die GRC heeft vastgesteld. Deze zijn te vinden op Gedragsregels | GRC Groningen. Daarnaast wil GRC een inclusieve vereniging zijn. Dit betekent dat elk lid ongeacht geloof, afkomst of geaardheid welkom is en zich welkom voelt bij GRC.

  2. We streven naar teams waarbij de voetballers die van hetzelfde niveau zijn bij elkaar in 1 team komen en zo op hun eigen niveau uitgedaagd worden. Voetballers spelen en ontwikkelen zich in een team waarbij de spelers dus van zoveel mogelijk gelijk niveau zijn. Alle spelers hebben in principe evenveel recht op speeltijd.

  Een evenwichtig samengesteld team komt dan in een gelijkwaardige competitie, zodat er wedstrijden gewonnen en verloren kunnen worden. De teamindex van de KNVB is hierin leidend voor in welke klasse een team uitkomt. Door wedstrijden op een passend niveau te spelen kunnen spelers en het team zich verder ontwikkelen. De ambitie is, op welk niveau een team ook speelt, altijd het beste uit het team te halen, en ervoor te zorgen dat spelers met plezier naar de trainingen en wedstrijden gaan.

  Dit geldt wel binnen de beperkingen in de aantallen die er zijn per leeftijdscategorie. Met de indeling op leeftijdscategorie wordt het soms lastiger de teams in te delen met spelers die ongeveer even goed kunnen voetballen. Daar hebben wij als GRC, net als andere clubs mee te maken. Zijn er in één leeftijdsgroep bijvoorbeeld slechts genoeg spelers voor 1 team, dan geldt dat elke speler van dat team in principe over het seizoen heen evenveel voetbalt. De ambitie is ook in een dergelijk geval altijd om het beste uit het team te halen, dat spelers zich ontwikkelen en dat spelers met plezier naar de trainingen en wedstrijden gaan.

  Zoals gezegd, krijgen alle spelers in principe evenveel speeltijd over het jaar heen. Er kunnen uitzonderingen hierop zijn. Zo kan de inzet van spelers en de mate waarin men zich aan regels houdt ook van invloed zijn op de speeltijd.

  3. Een leven lang lid van GRC

  We willen zoveel mogelijk doorstroom van de jeugd naar de senioren. We geloven erin dat als we in de jeugd zorgen voor clubbinding, spelers lid blijven van GRC. Daarvoor moeten we een aantrekkelijke club zijn voor alle leeftijdscategorieën. Dat betekent dat men een heel leven lang kan voetballen bij GRC: van jeugd naar senioren, 35+, 45+ en all stars voetbal.

   

  2. Doelstellingen Jeugdbeleidsplan

  In de periode 2023 – 2027 streven we de volgende doelstellingen na.

   

  Jeugdspelers dienen zich binnen GRC zo goed mogelijk te ontwikkelen, passend bij het niveau van ieder kind.

  Door het seizoen heen wordt er volgens bepaalde standaarden getraind op basis van een uniforme trainingsmethode. Elk team krijgt een vergelijkbaar trainingsaanbod, afhankelijk van leeftijd en niveau. Alle jeugdteams vanaf de O8 krijgen daarbij de mogelijkheid om 2 keer per week te trainen. De verdere uitwerking is terug te vinden in het Technisch voetbalplan.

   

  Streven naar meidenvoetbal

  We willen meidenvoetbal gaan realiseren in de komende jaren. Samen met Velocitas zetten we de eerste stappen zodat we in 2025 volwaardige meidenteams hebben vanaf de leeftijd O14/O15. Dit past bij het streven leden zo lang mogelijk te binden aan GRC. In de doorstroom willen we ook voor de senioren een vrouwenteam op gaan zetten.

   

  Opbouw van de teams vanuit de piramide

  Voor een goede opbouw van de jeugdopleiding is het noodzakelijk een duidelijke piramide te hebben in de opbouw. Om de indeling op het juiste niveau voor spelers waar te kunnen maken en uit te gaan van minimaal 2 teams O19 streven we naar de volgende opbouw in het aantal teams:

   

  Leeftijd Aantal teams (spelers)
  O19 JO19: 2 (32) + MO20 (15)
  O17 JO17 3 (48) + MO17(15)
  O15 2 (32)
  O14 2 (32)
  O13 3 (45)
  O12 4 (40)
  O11 4 (42)
  O10 5 (42)
  O9 5 (40)
  O8 5 (40)
  O7 50 spelers
  Totaal 473

   

  We streven dus naar een jeugdopleiding van ruim 470 spelers inclusief 2 meidenteams. Op dat moment kunnen we door de hele jeugd heen teams samenstellen waarin elke voetballer zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. De hoeveelheid teams is wel een uitdaging qua ruimte op het sportpark.

   

  De O7 is de basis

  Voor de O7 formuleren we een eigen doelstelling, omdat dit een bijzondere categorie is. Ouders en kinderen maken voor het eerst kennis met voetbal als sport en kennen wellicht niet het reilen en zeilen op een voetbalclub. Voor de spelers streven we naar betrouwbare trainingen, die leuk en speels zijn ingericht op deze leeftijdscategorie.

  Daarnaast verwachten we van ouders een actieve participatie bij de trainingen. We verwachten van ze dat ze actief worden binnen de club of dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de trainingen. Juist bij deze leeftijdsgroep is er veel ondersteuning nodig vanuit ouders. Indien mogelijk levert GRC ook (vaak wat jongere) jeugdtrainers. Maar de O7 is voor hen soms een lastige leeftijdsgroep. Ondersteuning van ouders blijft altijd noodzakelijk.

   

  Het instroombeleid

  Bij het instroombeleid gaat het om leden die van onder in de piramide lid worden als nieuw lid, maar ook om (zij-)instroom: jeugdleden die van een andere club komen en zich aanmelden bij GRC. Bij een tijdige aanmelding kan de speler meegenomen worden in de teamindelingsprocedure. Na 15 juni (overschrijvingsdatum KNVB) is er geen garantie dat een speler in een team komt. We doen wel ons uiterste best om alle nieuwe leden de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten als  trainingslid en indien mogelijk in te delen bij een passend team. Het kan helaas voorkomen dat er geen mogelijkheden meer zijn om mee te trainen of dat er een plek is in een team. Op dat moment komt de speler op de wachtlijst. Dit is een beslissing van de club (Jeugdcommissie).

   

  We verwachten van alle ouders dat ze participeren: als vrijwilliger, in het team etc. Bij de aanmelding krijgen de ouders de keuze hoe ze willen participeren. Het maakt hierbij niet uit in welke leeftijdscategorie de speler instroomt.

   

  Scheidsrechters / spelbegeleiders

  Bij de jeugdteams tot O12 zijn er spelleiders. De spelleider wordt door de teams zelf geleverd. Voor de teams O13-O19 dient er bij thuiswedstrijden een scheidsrechter te worden geleverd en bij elke wedstijd een grensrechter. GRC heeft te weinig verenigingsscheidsrechters, daarom is een actieve rol van ouders tijdens de wedstrijden noodzakelijk: om te fluiten en ook om te vlaggen. Daarnaast willen we jeugdspelers gaan opleiden tot scheidsrechter.

   

  Zoveel mogelijk trainers komen uit de club

  Trainers worden aangesteld door de technische commissie. We streven naar zoveel mogelijk trainers uit de club zelf. Dit kunnen jeugdspelers zijn, maar ook ouders.

  Belangrijk voor trainers is dat ze de normen en waarden van GRC uitdragen: daarbij gaat het om inclusiviteit en de gedragsregels van GRC. Ook de aanvullende afspraken die vanuit het technisch beleid worden gemaakt, vallen hieronder.

   

  GRC wil werken met enthousiaste, loyale trainers die zich houden aan de trainingsopzet van GRC. Trainers werken met plezier met het team en laten de spelers ontwikkelen ongeacht het niveau en de kwaliteit van het team. Elk team krijgt op deze manier dezelfde trainingen aangeboden.

   

  Keepersbeleid

  In de jongere teams tot het moment dat ze op een groot veld gaan spelen (in de O13) is er in principe geen vaste keeper en wordt er gerouleerd. We vinden het belangrijk dat jonge leden aan alle aspecten van het spel kunnen proeven en het is belangrijk dat onze toekomstige keepers ook hun voetbalvaardigheden ontwikkelen. Het kan wel zijn dat spelers een voorkeur krijgen voor keepen op jonge leeftijd en zich daar verder in willen ontwikkelen. Daar willen wij ze wel de ruimte voor bieden naast de reguliere training. Vanaf de O9 kunnen keepers zich aanmelden voor de keeperstraining. De keeperstraining duurt indien mogelijk 1 uur per leeftijdsgroep, waarbij er een onderscheid is tussen de onderbouw en de bovenbouw.

  Vanaf het moment dat een team op een heel veld gaat voetballen gaan we uit van 1 keeper per team. Het is van belang hier tijdig op te anticiperen in de seizoenen (O11/O12) voorafgaande aan de stap naar heel veld (O13).

  Een financieel gezonde jeugdopleiding met hulp van sponsors

  GRC moedigt de sponsoring van de jeugdopleiding aan. Sponsoring is financieel belangrijk, maar vergroot ook de uitstraling en eenheid van teams bij GRC. Bij voorkeur wordt de jeugdopleiding als geheel gesteund, maar sponsoring van individuele teams kan ook. Met de inkomsten worden algemene zaken voor de jeugd bekostigd, dan wel gesteund, bijvoorbeeld voetbalkamp, Sinterklaas, extra trainingsmateriaal etc.  Voor de sponsoring zijn regels opgesteld. Op de website van GRC staat hierover de laatste informatie.

   

  3. Teamindelingsbeleid GRC

   

  We streven naar een duidelijke procedure rond de teamindeling. Op voorhand is duidelijk hoe de procedure loopt, wat spelers en ouders kunnen verwachten, wanneer welke communicatie plaatsvindt en wie waar verantwoordelijk voor is. Hierbij baseren we ons op de ervaringen van de laatste jaren, de veranderingen in het voetbal die door de KNVB zijn doorgevoerd (denk aan het niet meer bijhouden van de competitiestanden tot en met de O10, een competitie in verschillende fasen per jaar) en natuurlijk de uitgangspunten van dit jeugdbeleidsplan.

   

  Taakverdeling en rollen

  De taakverdeling en rollen in het proces zijn als volgt:

  • Technische commissie: heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt het definitieve besluit als trainers, leiders en leeftijdscoördinatoren er niet uitkomen. Bewaakt de kwalitatieve indeling van de teams.
  • Leeftijdscoördinatoren: bewaken het sociale aspect van de teamindeling, zijn aanspreekpunt voor ouders bij vragen.
  • Trainers: stellen in een tweetal rondes de voorlopige teamindeling op. Beoordelen gezamenlijk bij twijfel door bv wedstrijden of trainingen bezoeken.
  • Leiders/ coaches: hebben een adviserende rol.

   

  Uitgangspunten teamindelingsbeleid

  De uitgangspunten van de teamindeling zijn:

  1. Zo objectief mogelijk: de indeling wordt zo objectief mogelijk gemaakt en met een duidelijke onderbouwing van de gemaakte keuzes.
  2. Goede communicatie: naar ouders, trainers en natuurlijk de spelers. Door de uitgangspunten, de procedure en de communicatiemomenten duidelijk te beschrijven geeft dit alle jeugdleden en ouders meer duidelijkheid.
  3. Uitgangspunt voor de teamindeling is dat elke speler in zijn eigen leeftijdscategorie speelt. Hierin volgen we de leeftijdsindeling die de KNVB hanteert, namelijk het geboortejaar. Hiervan kan worden afgeweken zoals beschreven in de uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan, namelijk als de aantallen per leeftijdscategorie niet goed uitkomen. Dit gebeurt in afstemming met desbetreffende ouders/kinderen.

  Ook kan er dispensatie wordt verleend. Als er dispensatie wordt verleend, is dat in overleg met de speler en de ouders en geldt dat voor één seizoen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend: elk jaar bekijken we opnieuw de teamindeling op basis van geboortejaar.

  1. In de onderbouw tot en met de O12 is naast de kwaliteit ook het sociale aspect van teams van belang. Daarbij geldt dat in de jongste leeftijdscategorieën (O7 en O8) de sociale factor zwaarder weegt. Vanaf de O9 en ouder in de onderbouw wegen het niveau en de inzet steeds zwaarder en wordt de sociale factor minder belangrijk. Vanaf de O13 (middelbare school) is de indeling in principe op kwaliteit en inzet. Er wordt niet ingedeeld op basis van positie in het veld met uitzondering van de keeper.

   

  1. Spelers komen in een team dat past bij het niveau van de speler. Dit kan leiden tot teleurstelling bij spelers als ze verwacht hadden in een hoger team terecht te komen. Daarom verwachten we als GRC van ouders dat ze kinderen daarop voorbereiden en het vooraf bespreken met hun kind.

   

  1. Gedurende het seizoen worden er geen uitspraken gedaan over in welk team een speler het volgende seizoen terecht komt. Niemand kan daar een toezegging over doen of beloftes maken: dat geldt voor trainers, leiders en andere betrokkenen. Ook bij een aanmelding wordt geen toezegging gedaan in welk team een speler komt. Niemand kan zich dan ook beroepen op toezeggingen die worden gedaan.

   

  1. Bij de voorlopige indeling voor de bovenbouw geldt dat als er meer teams in één leeftijdscategorie zijn de lagere teams in eerste instantie meer spelers ingedeeld krijgen dan de hogere teams. De gedachte erachter is dat er spelers nog kunnen worden doorgeschoven naar het hogere team. Na de bekendmaking van de voorlopige teamindeling is andersom (van hoog naar laag) niet wenselijk.

   

  Procedure teamindeling

  Voor de teamindeling geldt de volgende procedure:

  1. Inventarisatie teams voor volgend seizoen (december / januari).

  De eerste stap is een inventarisatie maken van hoeveel teams per leeftijdscategorie er volgend seizoen zijn.

   

  1. Evaluatie door trainers en eerste conceptindeling (februari).
   In deze ronde wordt de eerste evaluatie en conceptindeling door de trainers gedaan. Zij evalueren de spelers tijdens trainingen en zo mogelijk ook tijdens wedstrijden en maken een inschatting welk team/niveau het meest passend is voor de speler in kwestie. Hierbij wordt gekeken naar de basisvaardigheden die per leeftijdscategorie gelden en de ontwikkeling die de speler laat zien. Dit is beschreven in het technisch beleid. Ook inzet en opkomst bij trainingen en wedstrijden wordt hierin meegenomen. Achter elke speler wordt een toelichting gegeven waarom de indeling is zoals die is.
  2. Indelingsavond trainers, leeftijdscoördinatoren en technische commissie (maart): Voor de onderbouw en bovenbouw volgt er na de eerste indeling door de trainers een indelingsavond waarbij de leeftijdscoördinatoren en technische commissie worden uitgenodigd. Zij beoordelen de voorlopige indeling. De leeftijdscoördinatoren kijken daarbij ook naar het sociale aspect van de teams. De technische commissie is aanwezig om het indelingsproces te volgen. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de teamindeling.
  3. De leeftijdscoördinatoren gaan bij de leiders polsen of er spelers zijn die het lidmaatschap gaan opzeggen. Dit gaat niet via een generieke mail of app, maar wordt zoveel mogelijk individueel uitgevraagd onder spelers/ ouders.
  4. Scoutingsronde: (maart/ april).  De scoutingsronde is een optioneel element in de indelingsprocedure. Spelers waar de meeste twijfel over is kunnen tijdens wedstrijden worden beoordeeld door trainers en leden van de technische commissie. Deze stap wordt niet standaard gedaan en alleen in echte twijfelgevallen.
  5. Checkronde trainers en leeftijdscoördinatoren (eerste helft mei). In de eerste 2 weken van mei worden de bovenstaande stappen nogmaals herhaald op basis van de eerste indeling die is gemaakt. Met de voorlopige indeling als uitgangspunt en met de mutaties die dan bekend zijn c.q. verwacht worden. Hieruit volgt een nieuwe voorlopige indeling. Opnieuw wordt in een nieuwe kolom achter elke speler een toelichting gegeven waarom de indeling is zoals die is.
  6. Indelingsavond met leiders/ coaches (eind mei). Voor de onderbouw en bovenbouw volgt er eind mei een indelingsavond waarbij de leeftijdscoördinatoren, technische commissie en de leiders/ coaches van de teams aanwezig zijn. Zij beoordelen de indeling en kijken daarbij ook naar het sociale aspect van de teams. Voor de bovenbouwteams geldt dit alleen voor de teams waarbij een leider actief is. De leeftijdscoördinatoren bemiddelen bij discussies op de indelingsavonden. De leiders/ coaches krijgen een adviserende stem over de indeling. De adviezen en suggesties worden genoteerd en meegenomen. Uiteindelijk besluiten de jeugd en technische commissie over de definitieve voorlopige indeling.
  7. Bekend maken voorlopige teamindeling (half juni).
   De teamindeling wordt per mail bekend gemaakt rond half juni.  In de mail wordt aangegeven dat er bij vragen contact opgenomen kan worden met leeftijdscoördinator.
  8. Definitieve teamindeling (begin juli)
   De definitieve indeling wordt per mail bekend gemaakt. Deze teams worden ingedeeld in sportlink zodat de KNVB de beker- en competitie indeling kan maken. Spelers die voor 31 mei zich aanmelden, kunnen nog worden meegenomen in de teamindeling mits ze meetrainen in de periode erna. Spelers die na het bekend maken van de voorlopige teamindeling en / of gedurende het seizoen zich aanmelden bij GRC worden geplaatst bij de teams waar ruimte is. Zij kunnen geen aanspraak maken op een bepaald team. De leeftijdscoördinator is hierbij degene die bepaalt.

   

  Trainingen gedurende de periode einde competitie en einde seizoen

  Na de laatste competitieronde trainen de spelers nog in de oude teams. Na het bekendmaken van de teamindeling wordt er getraind in de nieuwe teams. Hierbij is het uitgangspunt dat elk nieuw team ook training krijgt. Mocht er in een leeftijdscategorie geen trainer voor een bepaald team zijn, dan traint dit team mee met de andere teams in de leeftijdscategorie. Dit wordt gedaan tot aan het einde van de trainingen voor de zomervakantie. Alle teams en alle spelers krijgen hiermee altijd training. Hiermee willen we voorkomen dat de hoogste teams wel training krijgen en de lagere teams niet.

  Let op: de weken tussen het bekend maken van de teamindeling en de afloop van de competitie kunnen nog gebruikt worden om nieuwe spelers in te passen of om de laatste twijfels weg te nemen. Deze periode is geen selectietraining!

   

  Gedurende het seizoen

  Gedurende het seizoen voeren we alleen wijzigingen door met goedvinden van speler zelf, leiders en trainers van het eigen team en het andere team. De wijzigingen vinden plaats na fase 2 van de competitie.