• Gedragsregels GRC Groningen

  GRC wil een veilige en gezonde omgeving voor al haar leden bieden om te sporten. Dat geldt in het bijzonder voor de jongste jeugd. Het gaat daarbij om de omgang op en rond het veld, in ons clubgebouw en kleedkamers, maar ook richting tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers. Het Bestuur heeft nieuwe/aanvullende algemene gedragsregels, regels voor begeleiders en regels voor ouders vastgesteld. De regels zijn vooral bedoeld om vooraf duidelijkheid te scheppen en ongewenste situaties te voorkomen. Eén expliciete maatregel om ongewenste situaties te voorkomen, is het verbod om opnames (film/foto) in de kleedkamers te maken. Daarnaast willen wij dat dat ouders er voor zorgen dat zij nooit alleen bij de jongste jeugd in een kleedkamer zijn. De overgrote meerderheid van onze club houdt zich gelukkig automatisch al aan deze regels. De complete regels zijn ook terug te vinden op de website.

   

  Respect:

   

  • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
  • Wij schelden elkaar niet uit;
  • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden;
  • Fysiek geweld staan wij niet toe;
  • Heb respect voor ieder zijn ‘kunnen’;
  • Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden;
  • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden;
  • Er is geen plaats voor racisme, seksuele intimidatie en discriminatie;
  • In de kleedkamers worden geen opnames (film/foto) gemaakt;
  • We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten.

  Trainers, leiders en coaches (begeleiders) hebben een bijzondere positie in de club. Voor hen gelden in de omgang met spelers speciale aandachtspunten:

   

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

   

  Voor ouders geldt dat wij ook van hen gedrag verwachten wat bij een gezonde en veilige (sport) omgeving past:

   

  • Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier voetbal speelt, niet voor jouw plezier;
  • Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid;
  • Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin, deel te nemen aan het spel;
  • Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen;
  • Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen;
  • Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies;
  • Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers;
  • Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport.
  • Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan prima zelf het team begeleiden.
  • Zorg dat je in een kleedkamer met meer dan één volwassene bent.
  • Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.