• Indien u de ALV van GRC Groningen op 8 december wilt bijwonen, vragen wij u om u aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

  Via dit formulier kunt u ook aangeven of u de stukken vooraf digitaal wilt ontvangen.

 • Aanmeldingsformulier voor ALV 2020 - GRC Groningen

 • Agenda: Dinsdag 8 december 2020

   

  1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststelling van de agenda
  1. Jubilarissen   (in overweging)
  PM
  1. Notulen vorige vergadering
  1. Verslag kascommissie
  1. Verslagen
   •  Bestuursverslag
   •  Jeugdcommissie
   • Financieel jaarverslag
   • Activiteitencommissie
  2. Wijziging Financiële structuur
  1. Voorstel vestigen recht van opstal clubgebouw
  1. Aan-  en aftredende bestuursleden
   • Jacco Snippe aftredend, herkiesbaar (TC en jeugdcommissie)
   • Panman blijft, 2021 (voorzitter a.i.)
   • Damir Lacevic blijft, 2021 (secretaris)
   • Rolf Sieben blijft, 2021 (algemene zaken)
   • Victor Hennink blijft, 2021 (algemene zaken)
   • Albert Pool blijft, 2022 (horeca)
   • Jan Marten Spanjersberg 2022 (penningmeester)
  1. WVTTK